نشان (FDA QSR 21 CFR 820 (cGMP در تاریخ یکم آذر ماه 1393 با توجه به پیگیری های متعدد توسط شرکت کیمیا پژوهان اخذ گرید.

Picture