صفحه نخست » محصولات

 

جهت مشاهده بروشور بر روی کیت مورد نظر کلیک نمائید.

 

 

نام كيت حجم نوع
ALP 400 ML بیوشیمی
CHOLESTEROL 500 ML بیوشیمی
CREATININE 400 ML بیوشیمی
CK-NAC 100 ML بیوشیمی
GLUCOSE 500 ML بیوشیمی
(SGOT (AST 400 ML بیوشیمی
(SGPT ( ALT 400 ML بیوشیمی
LDH 100 ML بیوشیمی
TG 500 ML بیوشیمی
URIC ACID 400 ML بیوشیمی
Urea 200 200 ML بیوشیمی
UREA 400 400 ML بیوشیمی
Albumin 500 ML بیوشیمی
Total Protein mono 500 ML بیوشیمی
Calcium Arsenazo 200 ML بیوشیمی
Phosphour mono 500 ML بیوشیمی
IRON 400 ML بیوشیمی
G6PD 50 test بیوشیمی
KIMIA 10 100 test نوار
GLU CO 1 50 test نوار
URIN CONTROL 10 ML نوار
NEO TSH 96 test غربالگری
NEO PKU 96 test غربالگری
NEO GAL 96 test غربالگری
NEO MSUD 96 test غربالگری
Direct HDL Cholesterol 60 ML آینده
Direct LDL Cholesterol 60 ML آینده

 
<center\>