صفحه نخست » تحقیق و توسعه » ممیزی و تمدید سیستم مدیریت کیفیت

طی ممیزی صورت گرفته در تاریخ سوم وششم شهریور ماه 1393 در محل کارخانه کیمیاپژوهان مدارک ISO 13485:2003 و همچنین ISO 9001:2008 توسط شرکت (TCL (transpacific certifications limited مورد تمدید قرار گرفت.

DSCF1675 (Copy) DSCF1661 (Copy)

DSCF1669 (Copy) DSCF1691 (Copy)

  123 (2) 123 (1)