صفحه نخست » کیت های بیوشیمی

2

 جهت مشاهده بروشور بر روی کیت مورد نظر کلیک نمائید.

          نام كيت حجم سري ساخت
ALP 400 ML بیوشیمی
CHOLESTEROL 500 ML بیوشیمی
CREATININE 400 ML بیوشیمی
CK- NAC 100 ML بیوشیمی
GLUCOSE 500 ML بیوشیمی
SGOT 400 ML بیوشیمی
SGPT 400 ML بیوشیمی
LDH 100 ML بیوشیمی
TG 500 ML بیوشیمی
URIC ACID 400 ML بیوشیمی
UREA 200 200 ML بیوشیمی
UREA 400 400 ML بیوشیمی
Albumin 500 ML بیوشیمی
Total Protein mono 500 ML بیوشیمی
Calcium Arsenazo 200 ML بیوشیمی
Phosphorus mono 500 ML بیوشیمی
IRON 400 ML بیوشیمی
G6PD 50 test        بیوشیمی